e-Formularz zgłoszeniowy ZPA-12

na studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom”

w roku akademickim 2021/2022

Miejsce urodzenia w miejscowniku, np: Kielcach


Adres korespondencyjny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w e-Formularzu zgłoszeniowym ZPA-12, przez Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słowackiego 52/54, w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych rekrutacją na studia podyplomowe "Zapobieganie pożarom i awariom" ZPA-12 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3.  Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z rekrutacją na studia podyplomowe "Zapobieganie pożarom i awariom" (ZPA-12) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1668). 
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby prowadzące rekrutację na studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.  
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji wyznaczonej terminem podanym na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zamieszczenie Pani(-) na liście rekrutacyjnej słuchaczy studiów podyplomowych ZPA-12.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Studiów Podyplomowych, obowiązującym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

 

  Odśwież Captcha  
 

Aby zgłoszenie zostało zapisane w systemie, muszą być wypełnione wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.