REGULAMIN WITRYNY EDUKACYJNEJ

§ 1.

Postanowienia ogólne i wstępne

 1. Regulamin korzystania z ‘Witryny edukacyjnej SGSP’ (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej informatycznego systemu zarządzania materiałami (zwanego dalej Witryną), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z witryny.
 2. Regulamin dotyczy korzystania z witryny, a użyte w nim określenia oznaczają:
  1. użytkownik – osoba korzystająca z Witryny (student, słuchacz, uczestnik szkolenia, nauczyciel);
  2. konto użytkownika – zbiór danych związanych z użytkownikiem (z różną rolą w dostępie) takich jak dane personalne, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są w Witrynie wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności dydaktycznej oraz komunikacji;
  3. konto grupy – zbiór danych związanych z użytkownikiem jako grupą wykładową/ćwiczeniową takich jak nazwa grupy, adres e-mail (założony dla grupy w domenie e-sgsp.edu.pl) itp. Dane te wykorzystywane są w Witrynie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności dydaktycznej;
  4. uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik w Witrynie;
  5. dane do dostępu – nazwa i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z Witryny;
  6. serwis – usługi serwisowe związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami witryny.
 3. Witryna działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Korzystanie z Witryny wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail, dla grup studenckich zakładane są adresy e-mail w SGSP.
 5. Zalogowanie się w Witrynie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Witryny.

  

§ 2.

Funkcjonalności witryny

 1. Udostępnianie wykładowych i ćwiczeniowych materiałów dydaktycznych uzupełniających lub wspierających zajęcia prowadzone w salach wykładowych.
 2. Komunikacja SGSP z użytkownikiem Witryny za pomocą narzędzi komunikacyjnych: poczta elektroniczna lub forum.
 3. Przegląd i edycja aktualnych parametrów Konta Użytkownika i jego profilu.
 4. Udostępnianie historycznych i technicznych informacji i ciekawostek pożarniczych.

 

Zakres funkcjonalności witryny może być przez SGSP modyfikowany.§ 3.

Warunki bezpieczeństwa

 1. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z Witryny zostaną przekazane użytkownikowi przed pierwszym logowaniem, w przypadku grup - staroście lub szefowi grupy.  
 2. Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system Witryny generuje jednorazowe hasło i wymusza zmianę hasła po zalogowaniu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób w Witrynie.
 4. W przypadku kont dla grupy studentów/słuchaczy, zmiany hasła dokonuje starosta grupy wykładowej/ćwiczeniowej. Odzyskanie hasła na poczcie w domenie e-sgsp.edu.pl jest wykonywane przez administratora na wniosek starosty grupy.
 5. Wskazówki i zalecenia dotyczące ochrony parametrów dostępu użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail od administratora Witryny.
 6. Witryna wymusza stosowanie „bezpiecznych haseł” tzn. hasło musi być co najmniej 8-znakowe z wielką literą, cyfrą i znakiem specjalnym.

 

§ 4.
Warunki techniczne

 1. Materiały zamieszczane w Witrynie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8, Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 bądź każdej z nich w nowszej wersji.
 2. Do korzystania z Witryny wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java.
 3. Materiał dydaktyczny może zawierać multimedia, do których obsługi wymagane jest urządzenie o parametrach:
  • procesor 2 GHz lub większy;
  • pamięć RAM 2 GB lub więcej;
  • łącze internetowe 1 MB Download / 0,5 MB Upload lub więcej;
  • słuchawki lub głośnik.
 4. W przypadku niespełnienia przez użytkownika minimalnych warunków technicznych, SGSP nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości pełnego korzystania z przygotowanych materiałów dydaktycznych.§ 5.
Warunki korzystania z witryny

 1. Korzystać z witryny mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Użytkownikiem można zostać jedynie na wniosek organizatora procesu dydaktycznego. Zgłoszenie organizatora stanowi nieodłączną informację wymaganą do założenia Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w §3.
 4. Użytkownik może korzystać z Witryny tylko zgodnie z jej przeznaczeniem do indywidualnego lub publicznego wyświetlania z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim;
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów Witryny. 
 6. W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Witryny, SGSP ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników Witryny.

 

§ 6.

Blokada dostępu

 1. SGSP zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do witryny z następujących przyczyn:
  1. nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;
  2. zaległości użytkownika w płatnościach na rzecz SGSP;
  3. zaistnienia podejrzenia o korzystanie z witryny przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;
  4. zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych w Witrynie w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania Witryny.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.
 3. Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania użytkownikowi nowych parametrów dostępu.
 4. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między SGSP w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, SGSP może żądać wykluczenia użytkownika z witryny. 

  

§ 7.

Reklamacje

 1. SGSP zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania Witryny, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do Witryny spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie SGSP zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 2h do przedłużenia dostępności do materiałów dydaktycznych o czas niedostępności do Witryny.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec SGSP prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu Witryny.
 3. SGSP będzie tworzyć dobowe kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii.
 4. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania Witryny, użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora Witryny.
 5. SGSP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu witryny nie wynikające z jej winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
 6. SGSP gromadzi zapisy związane z dostępem do Witryny i aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu SGSP powiadamia użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej między użytkownikiem, a SGSP.
 2. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest w Witrynie.
 3. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z Witryny (konto zostanie zablokowane i skasowane).
 4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu witryny użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora Witryny.
 5. SGSP zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika.